Choď na obsah Choď na menu

25.rokov činnosti SO v Miezgovciach

25. 1. 2015

 

25. rokov činnosti Slovenského Orla v Miezgovciach
 

SLOVEN. OROL
kresťanská telovýchovná
a športová organizácia
 
História Slovenského Orla v Miezgovciach

     Slovenský Orol je samostatným dobrovoľným a nepolitickým združením dospelých, deti a mládeže bez vekového obmedzenia zameraného na telovýchovnú, športovú a turistickú činnosť doplnenú o kultúrnu, osvetovú, výchovnú činnosť s dôrazom na kresťanskú hodnotovú orientáciu, tradície sv.Cyrila, Metoda a Gorazda.
     Jeho cieľom je   podpora telesného, duševného zdravia, celkovej zdatnosti t.j. predĺženia priemerného veku občana, vytváranie podmienok a predpokladov pre zdravý vývoj jedinca a nadväzne aj pre športový výkon. Dôležitým zámerom je aj prevencia proti civilizačným chorobám, najmä poruchám pohybového ústrojenstva, srdcovo-cievneho systému, ale aj rekonvalescencii. Majúc na zreteli komplexný rozvoj osobnosti členov, ale aj celej populácie je organizácia taktiež zameraná na oblasť kultúrno - osvetovú, spoločenskú, výchovnú a charitatívnu. Cieľom je aj napomáhať mravnej a etickej výchove svojich členov v duchu kresťanských, zásad s nadviazaním tradície sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, výchova z prehlbovania povedomia v duchu národných tradícií s podporou aktívnej kultúrnej, telesnej, duševnej s pôsobením na budovanie pozitívneho genofondu našej populácie. Podporuje projekt ozdravenia národa a projekt podpory a ochrany mládeže pred negatívnymi vplyvmi súčasnosti. Ideovým základom výchovného pôsobenia organizácie sú všeobecne platné mravné normy, kresťanská hodnotová orientácia, národné, kultúrne tradície, sloboda, demokracia a solidarita.
    Miestny klub Slovenského Orla (ďalej len „MK SO“) vznikol z iniciatívy mladých ľudí v Miezgovciach koncom roku 1993. Oficiálne jeho registrácia bola vykonaná dňa 1.1.1994. Jeho zakladajúcim členmi boli súčasný predseda Mgr. Miloš Šagát, Igor Lech, Jan Trgiňa, Roman Hudec, Denisa Lechová (rod.Hudecová) a Igor Ondruška.
MK SO ma registrované tieto krúžky:
·         Turistický
·         Kulturistiky
·         Lyžiarský
·         Futbalový
·         St.tenisový (hrajúci okresnú súťaž Bánovce n/B)
·         Tenisový
·         Volejbalový
·         Cvičeniek ZUMBY
 
MK SO od svojho vzniku zameral svoju činnosť hlavne na organizovanie kultúrno spoločenských, ale hlavne športových aktivít. V roku 1995 bolo registrovaných viac ako 100 členov MK SO z Miezgoviec a blízkeho okolia. Počas svojho pôsobenia zorganizoval stovky akcii medzi ktoré patrili hlavne na úseku :
 
A/ kultúry spoločenských a duchovných aktivít
 
·         tradičné hodové zábavy
·         Jasličkové pobožnosti
·         oslavy Sv. Mikuláša
·         Silvestrovké večierky
·         Atď...
 
B/ telovýchovných aktivít:
 
·       zimné a letné turistické zájazdy (Podhradie, J.Vŕšok, L. Ján, D.Kubín, Valčianska dolina, Jasenská dolina, Malino Brdo, Veľká Rača, Jasná, Vrátna dolina, Duchonka, Bojnice, N.Rudno, Štúrovo, Terchová, Podkylava, Semering, Praha, Valšske Klobúky atď...)
·         lyžiarské preteky na snehu pre deti a dospelých
·         bežecké preteky pri príležitosti Oslobodenia resp. vypálenia obce a výročia SNP
·         turnaje vo volejbale (Striebornica, Brezolupy,Zlatníky,všešportové Ihrisko)
·         turnaje v tenise, st.tenise, nohejbale
·     organizovanie ZUMBA maratónu v MsK Bánovce n/B, Športovej hale v Bánovciach n/B resp. na všešportovom ihrisku v Miezgovciach
·         turnaje vo futbale a minifutbale žien, mužov a starých pánov
·         halový vianočný turnaj o Pohár SO a Primátora mesta Bánovce n/B
Tento turnaj patrí k najstarším a najmäsovejších na Slovensku a pravidelne sa ho zúčastňuje niekoľko desiatok mužstiev (v roku 2000-2002 sa doň zapojilo 48 mužstiev) z kraja Trenčín, Nitra a Bratislava. Počas vianočných sviatkov ho sledujú stovky divákov. Uvedená akcia má aj charitatívny zámer, pretože počas tejto akcie sa koná zbierka „Minca pre choré deti“ ktorá spolu s časťou výťažku je použitá na charitatívne účely. Podstatná časť je zaslaná Detskej onkologickej fakultnej nemocnici v Bratislave. V priebehu jednotlivých ročníkov bolo vyzbieraných a zaslaných vyše 5400 €.
 
C/ Ostatné aktivity
 
     V roku 2008 členovia MK v spolupráci s OU zriadili v priestoroch KD miestnu orlovňu a posilovňu, ktorú jej členovia aktívne využívajú. MK SO sa aktívne podieľal na vybavovaní a rekonštrukcii všešportového areálu zriadeného na cirkevnom pozemku školského dvora. Uvedený areál v súčasnej dobe slúži k všestrannému využitiu občanov. MKSO sa taktiež zapája do iných činnosti organizovaných hlavne OU resp. ostatnými organizáciami v obci, ako sú TJ, DHaZZ, Zväz žien, ZPB atď...
 
     V súčasnej dobe ma MK SO registrovaných cca. 50 členov. Aktívne sa do činnosti klubu zapája približne dvadsiatka mladých ľudí z obce. K najaktívnejším patria súčasný členovia výboru a to: Michal Lech, Lucia Škvareninová, Martina Šagátová, Jaroslava Lechová, Jaroslav Šlosár a Maroš Šagát.
 
     V roku 2017/2018 si MK SO pripomína  XXV. výročie svojho vzniku. Za 25 rokov svojej činnosti vykonal veľmi veľa pri organizovaní kultúrno spoločenských a športových akcii v duchu orlovských tradícii zameraných hlavne na mladú generáciu. Za svoju činnosť bol na Zjazde SO prezidentom viackrát vyzdvihnutý. SO v Miezgovciach sa aktívne  svojou prácou a činnosťou podieľal na projekte „OZDRAVENIA POPULÁCIE“ ktorá sa riadi heslom:
                                          "Ak nemôžeš letieť - bež za svojím zdravým"
 
                      ŠPORT – KULTÚRA – VÝCHOVA   +  TELESNÉ-DUŠEVNÉ ZDRAVIE A MORÁLKA
                                                                             =
                                                                  ZDRAVÍ NÁROD
  
 

 

Náhľad fotografií zo zložky FOTO história SO za 25 rokov